QQ分组 |QQ图片 |QQ技巧 |QQ昵称 |QQ相册 |QQ空间 |QQ签名 |QQ网名 |QQ表情 |QQ说明 |QQ说说

全国教师管理信息系统账号被锁定

导读:全国教师管理信息系统账号被锁定_全国救助管理信息系统:全国教师管理信息系统操作步骤-附件1全国教师管理信息系统操作步骤附件1前言1、请不要对已有数据进行修改,如已有数据存在错误的,请与办公室联系改正。2、所有项目均应填写完整。3、有部分信息(如:)已经统一填写,只需核对,不需修改或删除;4、信息填写完成后,为方便审核,请按以下顺序上交个人证件复印件:1,推荐访问:全国救助管理信息系统

全国教师管理信息系统操作步骤-附件1
篇一:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统操作步骤

附件1

前言

1、请不要对已有数据进行修改,如已有数据存在错误的,请与办公室联系改正。

2、所有项目均应填写完整。

3、有部分信息

(如:

)已经统一填写,只需核对,不需修改或删除;

4、信息填写完成后,为方便审核,请按以下顺序上交个人证件复印件:

1)身份证;2)、最高学历证,最高学位证,低一层次学历证,低一层次学位证;

3)、教师资格证;普通话证书;教学科研成果证;

一、登录:

1、打开浏览器,输入,

2、选择 第二项

全国教师管理信息系统 - 教师自助子系统

3、在用户名处输入:身份证号,在密码处输入下发的 “默认密码”。

4、首次登录时,必须修改密码,在原密码处输入 下发的“默认密码”,之后在新密码和确认密码处输入新密码,密码要求由包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符在内的至少3种及以上组合组成。 为了个人信息安全,请输入较为复杂的安全系数较高的密码。这个密码以后会常用到,请牢记。

5、在出现的“修改成功”对话框中,点确定。

此时会出现以下界面:

6、之后会进入到系统。

二、基本信息:

1、上图中,左侧为导航区,中间为信息及对信息的修改区。

2、在修改基本信息时,应点图片跟前的修改,将个人空缺信息填写完整后,点保存,如基本信息未填写完整,则不能保存。

3、照片添加:

点选择文件,将照片选择后,点确定。照片严格按下图要求格式,如自己无法

中获取。

4、填写右图样式信息,

点右侧的放大镜图标,

选择即可。

5、填写右图样式信息:

点击年如2015可选择年份,点击月如六月可选择月份,选择完成后点“确定”。

6、填写完成后,如果点保存,有如下提示,说明此项信息未填写或填写不正确:

(中小学校)全国教师管理信息系统学校用户操作手册
篇二:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统

学校用户操作手册 - 中小学校

二〇一六年八月

目录

第一部分 登录及首页 .............................................................................................................................................. 1

第1章 登录 ................................................................................................................................................................. 1

1.1.

1.2.

第2章

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

第二部分 登录 ................................................................................................................................................................. 1 重置 ................................................................................................................................................................. 2 首页 ................................................................................................................................................................. 2 待办事项 ......................................................................................................................................................... 3 通知公告 ......................................................................................................................................................... 3 教职工岗位类别构成图 .................................................................................................................................. 4 专任教师年龄构成图...................................................................................................................................... 4 其他说明 ......................................................................................................................................................... 4 教师信息管理 .......................................................................................................................................... 5

第3章 信息首次录入 ................................................................................................................................................. 5

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

第4章

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

第5章

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13. 新增 ................................................................................................................................................................. 7 编辑 ................................................................................................................................................................. 8 删除 ................................................................................................................................................................. 9 导入 ................................................................................................................................................................. 9 导出 ............................................................................................................................................................... 15 报送 ............................................................................................................................................................... 16 全部报送 ....................................................................................................................................................... 17 统计 ............................................................................................................................................................... 17 问题数据处理 ............................................................................................................................................... 19 同组问题数据查看 ....................................................................................................................................... 20 修改 ............................................................................................................................................................... 21 佐证 ............................................................................................................................................................... 22 删除 ............................................................................................................................................................... 24 驳回 ............................................................................................................................................................... 24 日常维护 ....................................................................................................................................................... 24 学习经历 ....................................................................................................................................................... 25 工作经历 ....................................................................................................................................................... 32 岗位聘任 ....................................................................................................................................................... 39 专业技术职务聘任 ....................................................................................................................................... 46 基本待遇 ....................................................................................................................................................... 53 年度考核 ....................................................................................................................................................... 60 教师资格 ....................................................................................................................................................... 67 师德信息 ....................................................................................................................................................... 70 教育教学 ....................................................................................................................................................... 77 教学科研成果及获奖 ............................................................................................................................... 84 入选人才项目 ........................................................................................................................................... 91 国内培训 ................................................................................................................................................... 98 海外研修 ................................................................................................................................................. 105

5.15.

5.16.

5.17.

第6章

第7章

7.1.

7.2.

7.3.

第三部分 交流轮岗 ................................................................................................................................................. 125 联系方式 ................................................................................................................................................. 131 照片采集 ................................................................................................................................................. 138 教师信息审核 ............................................................................................................................................. 141 已审核信息变更 ......................................................................................................................................... 143 变更申请 ..................................................................................................................................................... 143 变更审核 ..................................................................................................................................................... 152 变更情况查询 ............................................................................................................................................. 155 变动管理 ............................................................................................................................................... 158

第8章 新教师入职管理 ......................................................................................................................................... 158

8.1.

8.2.

8.3.

第9章

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

第10章

10.1.

10.2.

10.3.

第11章

11.1.

11.2.

11.3.

第四部分

第12章 新教师入职登记 ......................................................................................................................................... 158 新教师入职审核 ......................................................................................................................................... 166 新教师入职查询 ......................................................................................................................................... 167 教师调动管理 ............................................................................................................................................. 170 省内调动申请 ............................................................................................................................................. 171 省内调动审核 ............................................................................................................................................. 175 省内调动撤销 ............................................................................................................................................. 177 省内调动调档 ............................................................................................................................................. 178 省内调动查询 ............................................................................................................................................. 179 跨省调动申请 ............................................................................................................................................. 181 跨省调动审核 ............................................................................................................................................. 185 跨省调动撤销 ............................................................................................................................................. 187 跨省调动调档 ............................................................................................................................................. 188 跨省调动查询 ......................................................................................................................................... 189 交流轮岗管理 ......................................................................................................................................... 191 交流轮岗申请 ......................................................................................................................................... 192 交流轮岗审核 ......................................................................................................................................... 196 交流轮岗查询 ......................................................................................................................................... 197 其他变动管理 ......................................................................................................................................... 199 其他变动申请 ......................................................................................................................................... 200 其他变动审核 ......................................................................................................................................... 206 其他变动查询 ......................................................................................................................................... 207 培训学分(学时)管理 ............................................................................................................................. 210 培训机构管理 ......................................................................................................................................... 210 12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

第13章 新增 ......................................................................................................................................................... 210 编辑 ......................................................................................................................................................... 212 删除 ......................................................................................................................................................... 212 选定 ......................................................................................................................................................... 213 导入 ......................................................................................................................................................... 213 导出 ......................................................................................................................................................... 215 项目信息登记 ......................................................................................................................................... 216

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

第14章

14.1.

第15章

15.1.

第16章

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

第17章

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

第18章

18.1.

第19章

19.1.

第20章

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

第21章

21.1.

第22章

22.1.

第23章

23.1.

23.2. 编辑 ......................................................................................................................................................... 217 删除 ......................................................................................................................................................... 218 导入 ......................................................................................................................................................... 218 导出 ......................................................................................................................................................... 220 报送 ......................................................................................................................................................... 221 项目信息审核 ......................................................................................................................................... 221 审核 ......................................................................................................................................................... 222 项目信息查询 ......................................................................................................................................... 222 导出 ......................................................................................................................................................... 223 项目用户管理 ......................................................................................................................................... 224 生成 ......................................................................................................................................................... 225 删除 ......................................................................................................................................................... 226 启用 ......................................................................................................................................................... 226 禁用 ......................................................................................................................................................... 227 解锁 ......................................................................................................................................................... 227 密码重置 ................................................................................................................................................. 228 修改权限 ................................................................................................................................................. 229 导出 ......................................................................................................................................................... 229 学分(学时)登记 ....................................................................................................................................... 230 新增 ......................................................................................................................................................... 231 编辑 ......................................................................................................................................................... 233 删除 ......................................................................................................................................................... 234 导入 ......................................................................................................................................................... 234 导出 ......................................................................................................................................................... 235 报送 ......................................................................................................................................................... 236 学分(学时)审核 ....................................................................................................................................... 236 审核 ......................................................................................................................................................... 237 学分(学时)查询 ....................................................................................................................................... 238 导出 ......................................................................................................................................................... 239 项目信息调整登记 ................................................................................................................................. 240 调整 ......................................................................................................................................................... 241 作废 ......................................................................................................................................................... 243 编辑 ......................................................................................................................................................... 244 删除 ......................................................................................................................................................... 245 报送 ......................................................................................................................................................... 245 项目信息调整审核 ................................................................................................................................. 246 审核 ......................................................................................................................................................... 246 项目信息调整查询 ................................................................................................................................. 247 导出 ......................................................................................................................................................... 248 学分(学时)调整登记 ............................................................................................................................... 249 调整 ......................................................................................................................................................... 250 作废 ......................................................................................................................................................... 252

23.4.

23.5.

第24章

24.1.

第25章

25.1.

第26章

26.1.

26.2.

26.3.

第27章

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

第五部分

第28章 删除 ......................................................................................................................................................... 254 报送 ......................................................................................................................................................... 254 学分(学时)调整审核 ............................................................................................................................... 255 审核 ......................................................................................................................................................... 255 学分(学时)调整查询 ............................................................................................................................... 256 导出 ......................................................................................................................................................... 257 学分(学时)统计 ....................................................................................................................................... 258 按培训机构统计 ..................................................................................................................................... 258 按培训项目统计 ..................................................................................................................................... 259 按学校统计 ............................................................................................................................................. 260 学分(学时)补录 ....................................................................................................................................... 261 补录申请 ................................................................................................................................................. 261 补录审核 ................................................................................................................................................. 265 补录查询 ................................................................................................................................................. 267 补录调整申请 ......................................................................................................................................... 269 补录调整审核 ......................................................................................................................................... 275 补录调整查询 ......................................................................................................................................... 276 资格注册管理 ....................................................................................................................................... 279 首次注册管理 ......................................................................................................................................... 279 28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

第29章

29.1.

第30章

30.1.

第31章

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

第32章

32.1.

第33章

33.1.

第六部分

第34章 新增 ......................................................................................................................................................... 280 编辑 ......................................................................................................................................................... 280 删除 ......................................................................................................................................................... 281 导入 ......................................................................................................................................................... 281 导出 ......................................................................................................................................................... 283 报送 ......................................................................................................................................................... 284 首次注册审核 ......................................................................................................................................... 284 审核 ......................................................................................................................................................... 285 首次注册查询 ......................................................................................................................................... 285 导出 ......................................................................................................................................................... 286 定期注册管理 ......................................................................................................................................... 287 新增 ......................................................................................................................................................... 288 编辑 ......................................................................................................................................................... 290 删除 ......................................................................................................................................................... 291 导出 ......................................................................................................................................................... 292 报送 ......................................................................................................................................................... 292 定期注册审核 ......................................................................................................................................... 293 审核 ......................................................................................................................................................... 293 定期注册查询 ......................................................................................................................................... 294 导出 ......................................................................................................................................................... 295 综合查询 ............................................................................................................................................... 297 常用查询 ................................................................................................................................................. 297

全国教师管理信息系统教师填报问题汇总
篇三:全国教师管理信息系统账号被锁定

请问与劳动市场签的人员采集么?因为他们不是直接与学校签订的劳务合同,咱们的采集说明里“与学校签订合同一年以上”,似乎有点模棱两可

答:填“其他合同”

人事代理是不是填劳动合同?

答:是的

二十五、教师资格证为(必选项),但确实存在没有教师资格证的在职任教正式合同教师,怎么录入?

选择“无”

问:学

填? 缘结构,在本校取得了专科学历,没有具体选项, 怎么

答:选择《4-未在本院校/机构取得学历或学位》,4的意思是未在本校取得本科及以上学历

、问:

专业技术职务这一栏怎么填呢。

答:根据教师获得的岗位级别进行选择,如果未参评,选未评(其他)。

教育教学,年度考核,基本待遇,这些东西都从哪年开始填?

省里没有统一标准,可根据当地实际情况自行填写。

老师以后的信息变动不能自己更新吗 答:可以自己更新

合同指的是教师和学校签订的合同还是教师、学校和劳动局三方一起签订的合同。现在民办学校出现有这两种情况。

答:都包含

有老师反映,发现系统内的一个专业代码与教育部教学评估的专业代码不一致

这个有没有影响?

答:没有影响

在本校工作期间的实践时长,有老师之前在另一个学校工作过,算不算?

答:省里没有统一要求,学校根据本校情况自行决定即可。

科研情况和其他获奖情况也是学校做主的吗,可以填写进入学校后所获得的荣誉或科研情况吗?

答:省里没有统一要求,学校根据本校情况酌情处理

姓名、出生年月,身份证和档案不一致,怎么处理?

档案姓名与身份证姓名不一样,按身份证姓名;档案出生年月日与身份证出生年月日不一样,按档案年月日。

第四项“岗位聘任”中的“聘任开始时间”和第五项中“专业技术职务聘任”的“聘任开始时间”一样吗?

答:不一样。前者是开始在这个岗位工作的时间,后者是跟职称评定相关。

教学科研成果及获奖怎么填?

答:省里没有统一要求,可酌情处理。

全国教师管理信息系统个人信息填报操作手册
篇四:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统个人信息填报手册

1、 打开浏览器,输入网址:,在弹出的界面中,选择第二项“全国教师管理信息系统 - 教师自助子系统”

2、 单击后出现登录界面,将自己的帐号、初始密码和验证码输入,并点击“登录”,会跳出对话框要求修改初始密码(新密码必须为大写字母、小写字母、数字或特殊字符的至少3种,才能达到“强”的水平),然后单击“保存”键。

3、进入教师自助系统(只有在【未报送】阶段才能修改,教师自助系统可以修改密码)

4、补充教师自己的信息。每项内容填完后,必须单击“保存”按钮,方可完成。(【基本待遇】和【年度考核】两项内容,必须由学校录入员录入)

全国教师管理信息系统学校用户操作手册(中职学校)
篇五:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统

学校用户操作手册 - 中职学校

二〇一六年八月

目录

第一部分 登录及首页 .............................................................................................................................................. 1

第1章 登录 ................................................................................................................................................................. 1

1.1.

1.2.

第2章

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

第二部分 登录 ................................................................................................................................................................. 1 重置 ................................................................................................................................................................. 2 首页 ................................................................................................................................................................. 2 待办事项 ......................................................................................................................................................... 3 通知公告 ......................................................................................................................................................... 3 教职工岗位类别构成图 .................................................................................................................................. 4 专任教师年龄构成图...................................................................................................................................... 4 其他说明 ......................................................................................................................................................... 4 教师信息管理 .......................................................................................................................................... 5

第3章 信息首次录入 ................................................................................................................................................. 5

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

第4章

4.1.

4.2.

4.3.{全国教师管理信息系统账号被锁定}.

4.4.

4.5.

第5章

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13. 新增 ................................................................................................................................................................. 7 编辑 ................................................................................................................................................................. 8 删除 ................................................................................................................................................................. 9 导入 ................................................................................................................................................................. 9 导出 ............................................................................................................................................................... 15 报送 ............................................................................................................................................................... 16 全部报送 ....................................................................................................................................................... 17 统计 ............................................................................................................................................................... 17 问题数据处理 ............................................................................................................................................... 19 同组问题数据查看 ....................................................................................................................................... 20 修改 ............................................................................................................................................................... 21 佐证 ............................................................................................................................................................... 22 删除 ............................................................................................................................................................... 24 驳回 ............................................................................................................................................................... 24 日常维护 ....................................................................................................................................................... 24 学习经历 ....................................................................................................................................................... 25 工作经历 ....................................................................................................................................................... 32 岗位聘任 ....................................................................................................................................................... 39 专业技术职务聘任 ....................................................................................................................................... 46 基本待遇 ....................................................................................................................................................... 53 年度考核 ....................................................................................................................................................... 60 教师资格 ....................................................................................................................................................... 67 师德信息 ....................................................................................................................................................... 70 教育教学 ....................................................................................................................................................... 77 教学科研成果及获奖 ............................................................................................................................... 84 入选人才项目 ........................................................................................................................................... 91 国内培训 ................................................................................................................................................... 98 海外研修 ................................................................................................................................................. 105

5.15.

5.16.

5.17.

第6章

第7章

7.1.

7.2.

7.3.

第三部分 交流轮岗 ................................................................................................................................................. 125 联系方式 ................................................................................................................................................. 125 照片采集 ................................................................................................................................................. 132 教师信息审核 ............................................................................................................................................. 135 已审核信息变更 ......................................................................................................................................... 137 变更申请 ..................................................................................................................................................... 137 变更审核 ..................................................................................................................................................... 146 变更情况查询 ............................................................................................................................................. 149 变动管理 ............................................................................................................................................... 152

第8章 新教师入职管理 ......................................................................................................................................... 152

8.1.

8.2.

8.3.

第9章

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

第10章

10.1.

10.2.

10.3.

第四部分

第11章 新教师入职登记 ......................................................................................................................................... 152 新教师入职审核 ......................................................................................................................................... 160 新教师入职查询 ......................................................................................................................................... 161 教师调动管理 ............................................................................................................................................. 164 省内调动申请 ............................................................................................................................................. 165 省内调动审核 ............................................................................................................................................. 169 省内调动撤销 ............................................................................................................................................. 171 省内调动调档 ............................................................................................................................................. 172 省内调动查询 ............................................................................................................................................. 173 跨省调动申请 ............................................................................................................................................. 175 跨省调动审核 ............................................................................................................................................. 179 跨省调动撤销 ............................................................................................................................................. 181 跨省调动调档 ............................................................................................................................................. 182 跨省调动查询 ......................................................................................................................................... 183 其他变动管理 ......................................................................................................................................... 185 其他变动申请 ......................................................................................................................................... 185 其他变动审核 ......................................................................................................................................... 192 其他变动查询 ......................................................................................................................................... 193 培训学分(学时)管理 ............................................................................................................................. 196 培训机构管理 ......................................................................................................................................... 196 11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

第12章

12.1.

12.2.

12.3.

12.4. 新增 ......................................................................................................................................................... 196 编辑 ......................................................................................................................................................... 198 删除 ......................................................................................................................................................... 198 选定 ......................................................................................................................................................... 199 导入 ......................................................................................................................................................... 199 导出 ......................................................................................................................................................... 201 项目信息登记 ......................................................................................................................................... 202 新增 ......................................................................................................................................................... 202 编辑 ......................................................................................................................................................... 203 删除 ......................................................................................................................................................... 204 导入 ......................................................................................................................................................... 204

12.6.

第13章

13.1.

第14章

14.1.

第15章

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

第16章

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

第17章

17.1.

第18章

18.1.

第19章

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

第20章

20.1.

第21章

21.1.

第22章

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

第23章 报送 ......................................................................................................................................................... 207 项目信息审核 ......................................................................................................................................... 207 审核 ......................................................................................................................................................... 208 项目信息查询 ......................................................................................................................................... 208 导出 ......................................................................................................................................................... 209 项目用户管理 ......................................................................................................................................... 210 生成 ......................................................................................................................................................... 211 删除 ......................................................................................................................................................... 212 启用 ......................................................................................................................................................... 212 禁用 ......................................................................................................................................................... 213 解锁 ......................................................................................................................................................... 213 密码重置 ................................................................................................................................................. 214 修改权限 ................................................................................................................................................. 215 导出 ......................................................................................................................................................... 215 学分(学时)登记 ....................................................................................................................................... 216 新增 ......................................................................................................................................................... 217 编辑 ......................................................................................................................................................... 219 删除 ......................................................................................................................................................... 220 导入 ......................................................................................................................................................... 220 导出 ......................................................................................................................................................... 221 报送 ......................................................................................................................................................... 222 学分(学时)审核 ....................................................................................................................................... 222 审核 ......................................................................................................................................................... 223 学分(学时)查询 ....................................................................................................................................... 224 导出 ......................................................................................................................................................... 225 项目信息调整登记 ................................................................................................................................. 226 调整 ......................................................................................................................................................... 227 作废 ......................................................................................................................................................... 229 编辑 ......................................................................................................................................................... 230 删除 ......................................................................................................................................................... 231 报送 ......................................................................................................................................................... 231 项目信息调整审核 ................................................................................................................................. 232 审核 ......................................................................................................................................................... 232 项目信息调整查询 ................................................................................................................................. 233 导出 ......................................................................................................................................................... 234 学分(学时)调整登记 ............................................................................................................................... 235 调整 ......................................................................................................................................................... 236 作废 ......................................................................................................................................................... 238 编辑 ......................................................................................................................................................... 239 删除 ......................................................................................................................................................... 240 报送 ......................................................................................................................................................... 240 学分(学时)调整审核 ............................................................................................................................... 241

第24章

24.1.

第25章

{全国教师管理信息系统账号被锁定}.

25.1.

25.2.

25.3.

第26章

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

第五部分

第27章 学分(学时)调整查询 ............................................................................................................................... 242 导出 ......................................................................................................................................................... 243 学分(学时)统计 ....................................................................................................................................... 244 按培训机构统计 ..................................................................................................................................... 244 按培训项目统计 ..................................................................................................................................... 245 按学校统计 ............................................................................................................................................. 246 学分(学时)补录 ....................................................................................................................................... 247 补录申请 ................................................................................................................................................. 247 补录审核 ................................................................................................................................................. 252 补录查询 ................................................................................................................................................. 253 补录调整申请 ......................................................................................................................................... 255 补录调整审核 ......................................................................................................................................... 261 补录调整查询 ......................................................................................................................................... 262 资格注册管理 ....................................................................................................................................... 265 首次注册管理 ......................................................................................................................................... 265 27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

第28章

28.1.

第29章

29.1.

第30章

30.1.

30.2.

30.3.{全国教师管理信息系统账号被锁定}.

30.4.

30.5.

第31章

31.1.

第32章

32.1.

第六部分

第33章 新增 ......................................................................................................................................................... 266 编辑 ......................................................................................................................................................... 266 删除 ......................................................................................................................................................... 267 导入 ......................................................................................................................................................... 267 导出 ......................................................................................................................................................... 269 报送 ......................................................................................................................................................... 270 首次注册审核 ......................................................................................................................................... 270 审核 ......................................................................................................................................................... 271 首次注册查询 ......................................................................................................................................... 271 导出 ......................................................................................................................................................... 272 定期注册管理 ......................................................................................................................................... 273 新增 ......................................................................................................................................................... 274 编辑 ......................................................................................................................................................... 276 删除 ......................................................................................................................................................... 277 导出 ......................................................................................................................................................... 278 报送 ......................................................................................................................................................... 278 定期注册审核 ......................................................................................................................................... 279 审核 ......................................................................................................................................................... 279 定期注册查询 ......................................................................................................................................... 280 导出 ......................................................................................................................................................... 281 综合查询 ............................................................................................................................................... 283 常用查询 ................................................................................................................................................. 283 33.1.

33.2.

第34章

34.1. 导出 ......................................................................................................................................................... 284 详情和简历导出 ..................................................................................................................................... 285 自定义查询 ............................................................................................................................................. 286 新增 ......................................................................................................................................................... 287

全国教师管理信息系统(教师部分)填写说明
篇六:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统(教师部分)

填写说明

一、基本信息

1、姓名:必须按身份证如实填写,曾用名没有的不填,有的如实填写。

2、性别:里面有4个选项,但只填男或女。

3、教职工号不填。

4、国籍地区:中国。

5、身份证件类型:只填居民身份证。

6、身份证号:必须按身份证如实填写,并且只支持18位的居民身份证号码。

7、籍贯:如实填写至,指本人出生时祖父的居住地户口出生地,具体到区县一级。

8、国籍:如实填写。

9、婚姻状况:里面有“未婚、已婚、丧偶、离婚”,其中“已婚”又包括初婚、再婚、复婚,如实填写。

10、参加工作年月:指计算工龄的开始时间。

11、教职工来源:里面有招聘,军队转业、复员,调入、引进人才,其他,其中招聘又包括:应届毕业生、往届毕业生、民办教师转正、代课教师转正、其他招聘5个选项。

12、是否在编:公办教师和工勤人员选择“是”,民办机构的选择“否”。

13、签订合同情况:包括未签合同 、聘用合同、劳动合同、其他合同4项,如实填写,在职人员填聘用合同。

14、是否受过特教专业培养培训:如实填写。

15信息技术能力:有精通、熟练、良好、一般、较弱5选项,根据个人情况填写。

16、是否参加基层服务项目:有“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”,大学生村官、高校毕业生三支一扶计划、大学志愿服务西部计划,否;其中“农

村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”又包括中央特岗教师、地方特岗教师、新疆双语特岗。没有的填“否”,有的要填起止经历。

17、是否以上骨干教师:以证书或文件为准,如实填写。

18、人员状态:填在“在本单位任职”,支教的填“暂未在本单位任职——交流轮岗”,脱产学习的填“暂未在本单位任职——进修” ,长病假的填“暂未在本单位任职——长病假”。

19、个人照片:近期免冠半身照片,照片规格:宽26mm,高32mm,分辨率150dpi以上,照片要求为jpg格式,文件大小应小于60K。

20、出生日期:必须按身份证如实填写。

21、出生地:如实填写,可不填。

22、政治面貌:中共党员、中共预备党员、群众或其他民主党派,如实填写。

23、进本校年月:以进本校时间如实填写。

24、教职工类别:专任教师、行政人员、教辅人员、工勤人员,凡未任课又不属于行政人员的填写教辅人员。

25、用人形式:一律填其他。

26、是否特级教师:如实填写。

27、是否心理健康教育教师:按学校分工如实填写,但任课教师必须达心理健康教育“C”级以上。

二、学习经历

从高中或中专如实填起。

三、工作经历

可不填或从现一条工作经历任职结束填起,最后结束年月不用填。

四、岗位聘任

从2013年起开始填写。

五、专业技术职务聘任

如实填写。

六、基本待遇

从2013年开始录入,教师本人不能录入,由学校统一管理,2015年新入职的教师,只填写15年的数据,不满一年的按当年实际应发数填写,如2015年9月入职的,年工资收入只填写4个月,同一年度,只录入一条数据。此项只填到2015年,2016年因为没有结束,所以暂时不要填写。

七、年度考核

从2013年度填起。

八、教师资格

按相应的层次如实填写,没有的填“无”。

九、师德信息

一律填合格或优秀,考核单位为本校。

十、教育教学

从本学期填起。

十一、教学科研成果及获奖

可不填,有科研成果及获奖的要如实填写。

十二、入选人才项目

可不填,有的可如实填写。

十三、国内培训

从2015年填起。

十四、海外研修(访问)

如实填写,没有的不填写。

十五、技能及证书

语言能力:至少填写一种(汉语,熟练)。

十六、交流轮岗位

校长、副校长交流轮岗的、支教的都要填写,无的直接写“无”。

十七、联系方式

选填项目,可不填,但建议填上学校地址、办公电话及个人手机号码。

社会事务管理局教育办公室

2016年10月12日

全国教师管理信息系统学校用户操作手册(幼儿园)
篇七:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统

学校用户操作手册 - 幼儿园

二〇一六年八月

目录

第一部分 登录及首页 .............................................................................................................................................. 1

第1章 登录 ................................................................................................................................................................. 1

1.1.

1.2.

第2章

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

第二部分 登录 ................................................................................................................................................................. 1 重置 ................................................................................................................................................................. 2 首页 ................................................................................................................................................................. 2 待办事项 ......................................................................................................................................................... 3 通知公告 ......................................................................................................................................................... 3 教职工岗位类别构成图 .................................................................................................................................. 4 专任教师年龄构成图...................................................................................................................................... 4 其他说明 ......................................................................................................................................................... 4 教师信息管理 .......................................................................................................................................... 5

第3章 信息首次录入 ................................................................................................................................................. 5

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

第4章

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

第5章

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13. 新增 ................................................................................................................................................................. 7 编辑 ................................................................................................................................................................. 8 删除 ................................................................................................................................................................. 9 导入 ................................................................................................................................................................. 9 导出 ............................................................................................................................................................... 15 报送 ............................................................................................................................................................... 16 全部报送 ....................................................................................................................................................... 17 统计 ............................................................................................................................................................... 17 问题数据处理 ............................................................................................................................................... 19 同组问题数据查看 ....................................................................................................................................... 20 修改 ............................................................................................................................................................... 21 佐证 ............................................................................................................................................................... 22 删除 ............................................................................................................................................................... 24 驳回 ............................................................................................................................................................... 24 日常维护 ....................................................................................................................................................... 24 学习经历 ....................................................................................................................................................... 25 工作经历 ....................................................................................................................................................... 32 岗位聘任 ....................................................................................................................................................... 39 专业技术职务聘任 ....................................................................................................................................... 46 基本待遇 ....................................................................................................................................................... 53 年度考核 ....................................................................................................................................................... 60 教师资格 ....................................................................................................................................................... 67 师德信息 ....................................................................................................................................................... 70 教学科研成果及获奖.................................................................................................................................... 77 入选人才项目 ........................................................................................................................................... 84 国内培训 ................................................................................................................................................... 91 海外研修 ................................................................................................................................................... 98 技能及证书 ............................................................................................................................................. 105

5.14.

5.15.

第6章

第7章

7.1.

7.2.

7.3.

第三部分 联系方式 ................................................................................................................................................. 118 照片采集 ................................................................................................................................................. 125 教师信息审核 ............................................................................................................................................. 127 已审核信息变更 ......................................................................................................................................... 130 变更申请 ..................................................................................................................................................... 130 变更审核 ..................................................................................................................................................... 139 变更情况查询 ............................................................................................................................................. 142 变动管理 ............................................................................................................................................... 145

第8章 新教师入职管理 ......................................................................................................................................... 145

8.1.

8.2.

8.3.

第9章

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

第10章

10.1.

10.2.

10.3.

第四部分

第11章 新教师入职登记 ......................................................................................................................................... 145 新教师入职审核 ......................................................................................................................................... 153 新教师入职查询 ......................................................................................................................................... 154 教师调动管理 ............................................................................................................................................. 157 省内调动申请 ............................................................................................................................................. 158 省内调动审核 ............................................................................................................................................. 162 省内调动撤销 ............................................................................................................................................. 164 省内调动调档 ............................................................................................................................................. 165 省内调动查询 ............................................................................................................................................. 166 跨省调动申请 ............................................................................................................................................. 168 跨省调动审核 ............................................................................................................................................. 172 跨省调动撤销 ............................................................................................................................................. 174 跨省调动调档 ............................................................................................................................................. 175 跨省调动查询 ......................................................................................................................................... 176 其他变动管理 ......................................................................................................................................... 178 其他变动申请 ......................................................................................................................................... 178 其他变动审核 ......................................................................................................................................... 185 其他变动查询 ......................................................................................................................................... 186 培训学分(学时)管理 ............................................................................................................................. 189 培训机构管理 ......................................................................................................................................... 189 11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

第12章

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6. 新增 ......................................................................................................................................................... 189 编辑 ......................................................................................................................................................... 191 删除 ......................................................................................................................................................... 191 选定 ......................................................................................................................................................... 192 导入 ......................................................................................................................................................... 192 导出 ......................................................................................................................................................... 194 项目信息登记 ......................................................................................................................................... 195 新增 ......................................................................................................................................................... 195 编辑 ......................................................................................................................................................... 196 删除 ......................................................................................................................................................... 197 导入 ......................................................................................................................................................... 197 导出 ......................................................................................................................................................... 199 报送 ......................................................................................................................................................... 200

第13章 项目信息审核 ......................................................................................................................................... 200 13.1.

第14章

14.1.

第15章

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

第16章

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

第17章

17.1.

第18章

18.1.

第19章

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

第20章

20.1.

第21章

21.1.

第22章

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

第23章

23.1.

第24章 审核 ......................................................................................................................................................... 201 项目信息查询 ......................................................................................................................................... 201 导出 ......................................................................................................................................................... 202 项目用户管理 ......................................................................................................................................... 203 生成 ......................................................................................................................................................... 204 删除 ......................................................................................................................................................... 205 启用 ......................................................................................................................................................... 205 禁用 ......................................................................................................................................................... 206 解锁 ......................................................................................................................................................... 206 密码重置 ................................................................................................................................................. 207 修改权限 ................................................................................................................................................. 208 导出 ......................................................................................................................................................... 208 学分(学时)登记 ....................................................................................................................................... 209 新增 ......................................................................................................................................................... 210 编辑 ......................................................................................................................................................... 212 删除 ......................................................................................................................................................... 213 导入 ......................................................................................................................................................... 213 导出 ......................................................................................................................................................... 214 报送 ......................................................................................................................................................... 215 学分(学时)审核 ....................................................................................................................................... 215 审核 ......................................................................................................................................................... 216 学分(学时)查询 ....................................................................................................................................... 217 导出 ......................................................................................................................................................... 218 项目信息调整登记 ................................................................................................................................. 219 调整 ......................................................................................................................................................... 220 作废 ......................................................................................................................................................... 222 编辑 ......................................................................................................................................................... 223 删除 ......................................................................................................................................................... 224 报送 ......................................................................................................................................................... 224 项目信息调整审核 ................................................................................................................................. 225 审核 ......................................................................................................................................................... 225 项目信息调整查询 ................................................................................................................................. 226 导出 ......................................................................................................................................................... 227 学分(学时)调整登记 ............................................................................................................................... 228 调整 ......................................................................................................................................................... 229 作废 ......................................................................................................................................................... 231 编辑 ......................................................................................................................................................... 232 删除 ......................................................................................................................................................... 233 报送 ......................................................................................................................................................... 233 学分(学时)调整审核 ............................................................................................................................... 234 审核 ......................................................................................................................................................... 234 学分(学时)调整查询 ............................................................................................................................... 235

24.1.

第25章

25.1.

25.2.

25.3.

第26章

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

第五部分

第27章 导出 ......................................................................................................................................................... 236 学分(学时)统计 ....................................................................................................................................... 237 按培训机构统计 ..................................................................................................................................... 237 按培训项目统计 ..................................................................................................................................... 238 按学校统计 ............................................................................................................................................. 239 学分(学时)补录 ....................................................................................................................................... 240 补录申请 ................................................................................................................................................. 240 补录审核 ................................................................................................................................................. 244 补录查询 ................................................................................................................................................. 246 补录调整申请 ......................................................................................................................................... 248 补录调整审核 ......................................................................................................................................... 254 补录调整查询 ......................................................................................................................................... 255 资格注册管理 ....................................................................................................................................... 258 首次注册管理 ......................................................................................................................................... 258 27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

第28章

28.1.

第29章

29.1.

第30章

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

第31章

31.1.

第32章

32.1.

第六部分

第33章 新增 ......................................................................................................................................................... 259 编辑 ......................................................................................................................................................... 259 删除 ......................................................................................................................................................... 260 导入 ......................................................................................................................................................... 260 导出 ......................................................................................................................................................... 262 报送 ......................................................................................................................................................... 263 首次注册审核 ......................................................................................................................................... 263 审核 ......................................................................................................................................................... 264 首次注册查询 ......................................................................................................................................... 264 导出 ......................................................................................................................................................... 265 定期注册管理 ......................................................................................................................................... 266 新增 ......................................................................................................................................................... 267 编辑 ......................................................................................................................................................... 269 删除 ......................................................................................................................................................... 270 导出 ......................................................................................................................................................... 271 报送 ......................................................................................................................................................... 271 定期注册审核 ......................................................................................................................................... 272 审核 ......................................................................................................................................................... 272 定期注册查询 ......................................................................................................................................... 273 导出 ......................................................................................................................................................... 274 综合查询 ............................................................................................................................................... 276 常用查询 ................................................................................................................................................. 276 33.1.

33.2.

第34章

34.1.

34.2.

34.3. 导出 ......................................................................................................................................................... 277 详情和简历导出 ..................................................................................................................................... 278 自定义查询 ............................................................................................................................................. 279 新增 ......................................................................................................................................................... 280 编辑 ......................................................................................................................................................... 282 删除 ......................................................................................................................................................... 283

全国教师管理信息系统(教师部分)填写说明 (1)
篇八:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统(教师部分)

填写说明

一、基本信息

1、姓名:必须按身份证如实填写,曾用名没有的不填,有的如实填写。

2、性别:里面有4个选项,但只填男或女。

3、教职工号不填。

4、国籍地区:中国。

5、身份证件类型:只填居民身份证。

6、身份证号:必须按身份证如实填写,并且只支持18位的居民身份证号码。

7、籍贯:如实填写至,指本人出生时祖父的居住地户口出生地,具体到区县一级。

8、国籍:如实填写。

9、婚姻状况:里面有“未婚、已婚、丧偶、离婚”,其中“已婚”又包括初婚、再婚、复婚,如实填写。

10、参加工作年月:指计算工龄的开始时间。

11、教职工来源:里面有招聘,军队转业、复员,调入、引进人才,其他,其中招聘又包括:应届毕业生、往届毕业生、民办教师转正、代课教师转正、其他招聘5个选项。

12、是否在编:公办教师和工勤人员选择“是”,民办机构的选择“否”。

13、签订合同情况:包括未签合同 、聘用合同、劳动合同、其他合同4项,如实填写,在职人员填聘用合同。

14、是否受过特教专业培养培训:如实填写。

15信息技术能力:有精通、熟练、良好、一般、较弱5选项,根据个人情况填写。

16、是否参加基层服务项目:有“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”,大学生村官、高校毕业生三支一扶计划、大学志愿服务西部计划,否;其中“农

村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”又包括中央特岗教师、地方特岗教师、新疆双语特岗。没有的填“否”,有的要填起止经历。

17、是否以上骨干教师:以证书或文件为准,如实填写。

18、人员状态:填在“在本单位任职”,支教的填“暂未在本单位任职——交流轮岗”,脱产学习的填“暂未在本单位任职——进修” ,长病假的填“暂未在本单位任职——长病假”。

19、个人照片:近期免冠半身照片,照片规格:宽26mm,高32mm,分辨率150dpi以上,照片要求为jpg格式,文件大小应小于60K。

20、出生日期:必须按身份证如实填写。

21、出生地:如实填写,可不填。

22、政治面貌:中共党员、中共预备党员、群众或其他民主党派,如实填写。

23、进本校年月:以进本校时间如实填写。

24、教职工类别:专任教师、行政人员、教辅人员、工勤人员,凡未任课又不属于行政人员的填写教辅人员。

25、用人形式:一律填其他。

26、是否特级教师:如实填写。

27、是否心理健康教育教师:按学校分工如实填写,但任课教师必须达心理健康教育“C”级以上。

二、学习经历

从高中或中专如实填起。

三、工作经历

可不填或从现一条工作经历任职结束填起,最后结束年月不用填。

四、岗位聘任

从2013年起开始填写。

五、专业技术职务聘任

如实填写。

六、基本待遇

从2013年开始录入,教师本人不能录入,由学校统一管理,2015年新入职的教师,只填写15年的数据,不满一年的按当年实际应发数填写,如2015年9月入职的,年工资收入只填写4个月,同一年度,只录入一条数据。

七、年度考核

从2013年填起。

八、教师资格

按相应的层次如实填写,没有的填“无”。

九、师德信息

一律填合格或优秀。

十、教育教学

从本学期填起。

十一、教学科研成果及获奖

可不填,有科研成果及获奖的要如实填写。

十二、入选人才项目

可不填,有的可如实填写。

十三、国内培训

从2011年填起。

十四、海外研修(访问)

如实填写,没有的不填写。

十五、技能及证书{全国教师管理信息系统账号被锁定}.

语言能力:至少填写一种(汉语,熟练)。

十六、交流轮岗位

校长、副校长交流轮岗的、支教的都要填写,无的直接写“无”。

十七、联系方式

选填项目,可不填,但建议填上学校地址、办公电话及个人手机号码。

全国教师管理信息系统-操作手册(幼儿园)
篇九:全国教师管理信息系统账号被锁定

全国教师管理信息系统

学校用户操作手册(幼儿园)

二〇一五年六月

目录

第一部分 登录及首页 .............................................................................................................................................. 2

第1章 登录 ................................................................................................................................................................. 2

1.1.

1.2.

第2章

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

第二部分 登录 ................................................................................................................................................................. 2 重置 ................................................................................................................................................................. 2 首页 ................................................................................................................................................................. 3 待办事项 ......................................................................................................................................................... 3 通知公告 ......................................................................................................................................................... 3 教职工岗位类别构成图 .................................................................................................................................. 3 专任教师年龄构成图...................................................................................................................................... 4 其他说明 ......................................................................................................................................................... 4 教师信息管理 .......................................................................................................................................... 5

第3章 信息首次录入 ................................................................................................................................................. 5

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

第4章

4.1.{全国教师管理信息系统账号被锁定}.

4.2.

4.3.

4.4.

第5章

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16. 新增 ................................................................................................................................................................. 6 编辑 ................................................................................................................................................................. 6 删除 ................................................................................................................................................................. 7 导入 ................................................................................................................................................................. 7 导出 ................................................................................................................................................................. 9 报送 ................................................................................................................................................................. 9 问题数据处理 ............................................................................................................................................... 10 同组问题数据查看 ....................................................................................................................................... 10 修改 ............................................................................................................................................................... 11 佐证 ............................................................................................................................................................... 12 删除 ............................................................................................................................................................... 14 日常维护 ....................................................................................................................................................... 14 学习经历 ....................................................................................................................................................... 14 工作经历 ....................................................................................................................................................... 19 岗位聘任 ....................................................................................................................................................... 24 专业技术职务聘任 ....................................................................................................................................... 29 基本待遇 ....................................................................................................................................................... 34 年度考核 ....................................................................................................................................................... 39 教师资格 ....................................................................................................................................................... 44 师德信息 ....................................................................................................................................................... 49 教育教学 ....................................................................................................................................................... 57 教学科研成果 ........................................................................................................................................... 57 教学科研获奖 ........................................................................................................................................... 66 入选人才项目 ........................................................................................................................................... 72 国内培训 ................................................................................................................................................... 77 海外研修 ................................................................................................................................................... 82 技能及证书 ............................................................................................................................................... 87 交流轮岗 ................................................................................................................................................... 93

5.18.

第6章

6.1.

第7章

7.1.

7.2.

7.3.

第三部分 照片采集 ................................................................................................................................................... 99 教师信息审核 ............................................................................................................................................. 100 审核 ............................................................................................................................................................. 101 已审核信息变更 ......................................................................................................................................... 102 变更申请 ..................................................................................................................................................... 102 变更审核 ..................................................................................................................................................... 105 变更情况查询 ............................................................................................................................................. 106 变动管理 ............................................................................................................................................... 108

第8章 新教师入职管理 ......................................................................................................................................... 108

8.1.

8.2.

8.3.

第9章

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

第10章

10.1.

10.2.

10.3.

第四部分

第11章 新教师入职登记 ......................................................................................................................................... 108 新教师入职审核 ......................................................................................................................................... 112 新教师入职查询 ......................................................................................................................................... 114 教师调动管理 ............................................................................................................................................. 115 省内调动申请 ............................................................................................................................................. 115 省内调动审核 ............................................................................................................................................. 118 省内调动撤销 ............................................................................................................................................. 120 省内调动调档 ............................................................................................................................................. 121 教师调动查询 ............................................................................................................................................. 122 其他变动管理 ......................................................................................................................................... 124 其他变动申请 ......................................................................................................................................... 124 其他变动审核 ......................................................................................................................................... 127 其他变动查询 ......................................................................................................................................... 128 综合查询 ............................................................................................................................................... 131 常用查询 ................................................................................................................................................. 131 11.1.

第12章

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

第13章

13.1.

第14章

14.1.

14.2.

第15章

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5. 导出 ......................................................................................................................................................... 132 自定义查询 ............................................................................................................................................. 132 新增 ......................................................................................................................................................... 133 编辑 ......................................................................................................................................................... 135 删除 ......................................................................................................................................................... 136 查询 ......................................................................................................................................................... 136 变动情况查询 ......................................................................................................................................... 137 导出 ......................................................................................................................................................... 138 历史数据查询 ......................................................................................................................................... 139 对比 ......................................................................................................................................................... 139 返回 ......................................................................................................................................................... 140 专项业务信息查询 ................................................................................................................................. 141 学习经历查询 ......................................................................................................................................... 141 工作经历查询 ......................................................................................................................................... 142 岗位聘任查询 ......................................................................................................................................... 144 专业技术职务聘任查询 ......................................................................................................................... 145 基本待遇查询 ......................................................................................................................................... 147

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

第五部分

第16章 教师资格查询 ......................................................................................................................................... 150 师德信息查询 ......................................................................................................................................... 151 教育教学查询 ......................................................................................................................................... 154 教学科研成果查询 ................................................................................................................................. 155 教学科研获奖查询 ................................................................................................................................. 158 入选人才项目查询 ................................................................................................................................. 159 国内培训查询 ......................................................................................................................................... 161 海外研修查询 ......................................................................................................................................... 162 技能及证书查询 ..................................................................................................................................... 164 交流轮岗查询 ......................................................................................................................................... 166 联系方式查询 ......................................................................................................................................... 167 统计分析 ............................................................................................................................................... 170 数据监控 ................................................................................................................................................. 170 16.1.

16.2.

16.3.

第六部分

第17章

第18章 数据录入情况 ......................................................................................................................................... 170 数据更新情况 ......................................................................................................................................... 171 数据完整性情况 ..................................................................................................................................... 172 系统管理 ............................................................................................................................................... 174 学校管理 ................................................................................................................................................. 174 用户权限管理 ......................................................................................................................................... 174 18.1.

18.2.

18.3.

第19章

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

第20章

20.1.

20.2.

20.3.

第21章

21.1.

21.2.

第22章

22.1.

22.2.

第23章

23.1.

23.2.

23.3. 用户管理 ................................................................................................................................................. 174 教师用户管理 ......................................................................................................................................... 183 代理账号管理 ......................................................................................................................................... 186 日志管理 ................................................................................................................................................. 189 在线用户查询 ......................................................................................................................................... 189 登录日志查询 ......................................................................................................................................... 190 操作日志查询 ......................................................................................................................................... 191 数据导入日志管理 ................................................................................................................................. 193 教师自助系统日志管理 ......................................................................................................................... 194 教师在线用户查询 ................................................................................................................................. 194 教师登录日志查询 ................................................................................................................................. 195 教师操作日志查询 ................................................................................................................................. 197 数据管理 ................................................................................................................................................. 198 删除 ......................................................................................................................................................... 198 导出 ......................................................................................................................................................... 199 公告管理 ................................................................................................................................................. 199 公告管理 ................................................................................................................................................. 199 公告审核 ................................................................................................................................................. 202 个人中心 ................................................................................................................................................. 204 个人信息 ................................................................................................................................................. 204 查看公告 ................................................................................................................................................. 204 通讯录 ..................................................................................................................................................... 205

浏览次数:  更新时间:2016-11-09 12:14:03
上一篇:爱情宣言情侣的
下一篇:lol打野瞎子符文
网友评论《全国教师管理信息系统账号被锁定》